บทความ

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ ที่เทศบาลตำบลบางปลา

รูปภาพ

พบเห็นการทุจริต ช่วยกันแจ้งเบาะแสได้ที่เทศบาลตำบลบางปลา

รูปภาพ

เขียนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แบบคำร้อง

แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ หรือ จากช่องทางอื่น

บัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์